Kulturrådets målsettinger 2020

Prioriterte saker i 2020.

  • Ullensaker kommune har ingen egnet øvingsarena for korps og dans i dag – det er betenkelig. Kulturrådet foreslår at dagens gymsal på Algarheim skole utredes i forhold til om den kan endres til å bli en øvingsarena øremerket musikk og dans når ny skole tas i bruk. Det vil kreves lagring og grupperom, men dette er kanskje et mulighetsrom som løser noe av den utfordringen vi nå i årevis har hatt innen disse kulturaktivitetene.
  • Museum Jessheim og Ullensaker Museum. Historielaget og Ullensaker kulturråd har satt ned en arbeidsgruppe som vil jobbe med idegrunnlag og forslag for et sentrumsnært Museum på Jessheim som skaper nasjonal interesse og samtidig kan være et informasjons-nav for øvrige kultur og museumsattraksjoner i Gardermoregionen.
  • Kulturrådet har utarbeidet en kulturarenaplan som angir størrelser og de enkleste tekniske anbefalingene for Ullensaker. Planen er ment å gi innspill og råd ved videre by og stedsutvikling og tar i seg utnyttelse av lag/foreningseide hus og bevaring/utnyttelse av «Hvitskolene». Innspill og forankring av anbefalingene i denne planen ved reguleringer, høringer og planlegging av kommunale formålsbygg er en kontinuerlig aktivitet.

Ullensaker kulturråd

Kulturrådet ble stiftet 16. juni 2010, og skal arbeide for best mulig vilkår for kulturlivet i Ullensaker. Det skal være en arena for samordning og samhandling for kulturlivet og en høringsinstans for Ullensaker kommune i saker som vedrører kulturlivet.

Hvem er kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem.