I Ullensaker skal vi kunne satse ekstra på noen utpekte områder innen kulturfeltet, for å kunne gi et varig løft til et kulturuttrykk, område innen kulturlivet eller i et nærmiljø.

Kulturlivet gis mulighet for å komme med innspill til bruk av midlene til kulturtinget. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, for å finne gode satsingsområder for å løfte kulturlivet i Ullensaker. Midlene til kulturfyrtårn disponeres av kulturrådet i samarbeid med enhet Kultur.

Midlene omtales som «Kulturrådets fyrtårnspott».

Retningslinjer for «Kulturrådets fyrtårnspott»:

  1. Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til en felt eller område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud.
  2. Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet.
  3. Ullensaker kulturråd fordeler tilskudd i samarbeid med enhet kultur.

Kulturtinget er arena for å prioritere retning og skape synlighet for ordningen.

Har du en ide du brenner for som du tror er urealistisk, trenger din forening nesten et lite mirakel for å realisere et spennende prosjekt eller kan din og din forenings ide berike et nærområde. Ta en prat med oss så hjelper vi deg med å formulere en plan og kanskje oppnå tildeling av fyrtårnsmidler!

https://jessheimpuls.no/2020/01/08/vrir-til-kulturelt-handlingsrom/

 

 

Kulturtinget 2020 skulle vært samme helg som Norge ble nedstengt grunnet Corona pandemien.

Vi avventet naturlig nok muligheten for å holde kulturtinget senere , men innså at foreningslivet etter nedstengningen nok ikke var klar for å prioritere et slikt arrangement før ut på høsten.

Tiden til neste kulturting i 2021 blir da kort og vi fant det på rådsmøtet i mai 2020 fornuftig bli sittende ut det drøye halvåret.

Vedlagt finner du linkene til årsmeldingen for 2019 og handlingsplanen for 2020.

Kulturrådets årsmelding 2019

Kulturrådets handlingsplan 2020

Jessheim Juni 2020

Rolf Baardseth

Kulturlivet i Ullensaker består av mer enn 130 lag/foreninger som gjennomfører mer enn 15 000 aktiviteter årlig. Veksten i kommunen og de store endringene i våre byer og steder har heldigvis også gitt synlige nye aktører og kulturuttrykk.

Overordnet målsetning, tydelige behov for kulturlivet i Ullensaker

  • Øvingsarenaer for korps og dans.

Dagens bruk av skoler gir dårlige øvingsforhold, alltid mangel/vanskelige lagringsforhold for instrumenter og utstyr og skaper utfordringer i samspill skole/frivillighet. For dans er underlag/gulv en stor begrensning.

  • Museum på Jessheim.

En by av betydning må utvikle samlingspunkt/attraksjon ut over lokalmiljøet. Et museum på Jessheim med forslagsvis folkevandring/reise som tema befester Ullensakers sentrale plassering som møtepunkt. Et museum er en samlende kulturarena og en attraksjon som utvikler tilhørighet. Kulturrådet spiller inn museumsdiskusjonen på Jessheim som et fyrtårn i utvikling av kulturkvartalen. Det kan bygge på utnyttelse av Herredshuset, forslagsvis være en ny bygningskropp som også inneholder biblioteket og danne et nav for øvrige kulturminner og museer i Ullensaker. Et kjærkomment grep i utviklingen av Jessheim som attraktiv by.  Samtidig vi det være naturlig og utvikle hus samlingen og Ullensaker Museum videre med utgangspunkt i Sør-Gardermoen.

  • Samordning frivillighet og skole.

Ullensaker har en organisering av skole, bygg og kultur som skaper utfordringer i forståelse og samhandling. Kulturrådet er bekymret for utviklingen her og foreslår en nærmiljøkoordinator på skolene som kan få bedre kunnskap om og kontakt med brukerne utenfor skoletiden.

Hele planen finner du under «dokumenter» der får du vite mere om størrelser, anbefalinger og hvordan vi ser på regional synlighet og det som må fungere for den enkelte skolekrets for å bygge gode arenaer for kulturlivet.

Rolf Baardseth

leder Ullensaker kulturråd, juni 2020