For å kunne gi et varig løft til et kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i nærmiljøet, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Fyrtårnspotten disponeres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, og følgende kriterier legges til grunn:

Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/eller gi et nærmiljø et unikt tilbud.

Midlene skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet.

Er dette noe for ditt lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd. Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.

leder@ullensakerkultur.no

 

Ullensaker Kulturråd (UKR) ble høsten 2021 tildelt midler fra Ullensaker kommune for

å motvirke utenforskap og frafall fra barn og unge i organiserte kulturaktiviteter.

Målet for Fadderordningen er at de som ikke har anledning til å delta på ordinære

vilkår, grunnet familiens økonomi, kan opprettholde sin aktivitet og/eller rekrutteres

inn i kulturaktiviteter.

 

Midler skal tildeles barn og unge via en fadderordning, Kulturens fadderordning.

Ullensaker Kulturråd har utpekt fadderkonsulenter som jobber ut mot barn og unge

for å kartlegge og å få inn «kandidater» samt gjøre ordningen kjent.

 

Les mer om Fadderordningen og søknadskriterier her

 

ukr-retningslinjer-kulturens-fadderordning

Kulturlivet i Ullensaker består av mer enn 130 lag/foreninger som gjennomfører mer enn 15 000 aktiviteter årlig. Veksten i kommunen og de store endringene i våre byer og steder har heldigvis også gitt synlige nye aktører og kulturuttrykk.

Overordnet målsetning, tydelige behov for kulturlivet i Ullensaker

  • Øvingsarenaer for korps og dans.

Dagens bruk av skoler gir dårlige øvingsforhold, alltid mangel/vanskelige lagringsforhold for instrumenter og utstyr og skaper utfordringer i samspill skole/frivillighet. For dans er underlag/gulv en stor begrensning.

  • Museum på Jessheim.

En by av betydning må utvikle samlingspunkt/attraksjon ut over lokalmiljøet. Et museum på Jessheim med forslagsvis folkevandring/reise som tema befester Ullensakers sentrale plassering som møtepunkt. Et museum er en samlende kulturarena og en attraksjon som utvikler tilhørighet. Kulturrådet spiller inn museumsdiskusjonen på Jessheim som et fyrtårn i utvikling av kulturkvartalen. Det kan bygge på utnyttelse av Herredshuset, forslagsvis være en ny bygningskropp som også inneholder biblioteket og danne et nav for øvrige kulturminner og museer i Ullensaker. Et kjærkomment grep i utviklingen av Jessheim som attraktiv by.  Samtidig vi det være naturlig og utvikle hus samlingen og Ullensaker Museum videre med utgangspunkt i Sør-Gardermoen.

  • Samordning frivillighet og skole.

Ullensaker har en organisering av skole, bygg og kultur som skaper utfordringer i forståelse og samhandling. Kulturrådet er bekymret for utviklingen her og foreslår en nærmiljøkoordinator på skolene som kan få bedre kunnskap om og kontakt med brukerne utenfor skoletiden.

Hele planen finner du under «dokumenter» der får du vite mere om størrelser, anbefalinger og hvordan vi ser på regional synlighet og det som må fungere for den enkelte skolekrets for å bygge gode arenaer for kulturlivet.

Rolf Baardseth

leder Ullensaker kulturråd, juni 2020