Vi ønsker velkommen til Kulturtinget 2024 på Herredshuset torsdag 29. februar kl. 18:30.

Dette er også rådets årsmøte for 2023 med årsmelding og regnskap.

Valg av medlemmer til Ullensaker Kulturråd.

Se vedlagte dokumenter.

Kulturrådets årsmelding 2023

240219 Årsregnskap 2023

Valg medlemmer Ullensaker Kulturråd 2024

Vedtekter for Ullensaker Kulturråd

 

For å kunne gi et varig løft til et kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i nærmiljøet, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Fyrtårnspotten disponeres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, og følgende kriterier legges til grunn:

Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/eller gi et nærmiljø et unikt tilbud.

Midlene skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet.

Er dette noe for ditt lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd. Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.

leder@ullensakerkultur.no

 

Ullensaker kulturråd arbeider for at ordningen skal bli synlig for alle i Ullensaker kommune. Ordningen har to fadderkonsulenter som alene behandler søknader.

Kriterier for fadderordningen.

Hvem gjelder tiltaket for:

– Barn og ungdom mellom 6 og 20 år, bosatt i Ullensaker Kommune.

Hvordan kommer man inn under Fadderordningen: 

Følgende kan melde inn behov via fadder@ullensakerkultur.no

– Ullensaker Kommune ved FABU, barnevernet, NAV, skoler med flere.
– Ledere/instruktører fra lokale foreninger/organisasjoner knyttet til kulturaktivitet – Privatpersoner 

Alle søknader baserer seg på tillit mellom Ullensaker kulturrådets fadderkonsulenter og den/de involverte. Midler betales ikke til privatpersoner, men til det lag/forening/organisasjon/aktivitetstilbud søknaden gjelder for.

Anonymitet:

All korrespondanse mellom Fadderkonsulentene og Ullensaker kulturråd skjer pr. kandidatnummer, ikke navn. De involverte har signert en taushetserklæring.
Ved revisjon av regnskapet til Ullensaker kulturråd vil revisor måtte skrive under på taushetserklæring for å få tilgang til bilagene vedrørende Fadderordningen.

For barnet/ungdommen er det viktig at så få som mulig kjenner til at er i Fadderordningen. Det beste kan noen gager være at de selv ikke vet det.

Hva kan dekkes av Fadderordningen:

Primærbehov:

– Deltakeravgift

– Utstyr

-Sekundærbehov:
– Deltakelse på stevner/leir/samlinger inntil kr.5.000,- pr.år.
– Lommepenger på deltakelse stevner/leir/samlinger – behovsprøvd.
– Behovsprøvd km-godtgjørelse til de som kjører og henter barnet/ungdommen

Søknader behandles fortløpende og bistand ytes etter behov og tilgjengelige midler i ordningen.

Evaluering/Oppfølging:

Fadderkonsulentene vil så langt det lar seg gjøre, helst hvert semester, kontakte kandidatnummerne for innsikt i deres opplevelse, betydning, oppmøtehistorikk, behov osv.

Ansvar for Fadderordningen:

Ullensaker kulturrådet har det overordnede ansvaret for Fadderordningen. Fadderkonsulentene kan kontaktes på e-post fadder@ullensakerkultur.no

Søknadskjema finner du her. (klikk)

Kulturlivet i Ullensaker består av mer enn 130 lag/foreninger som gjennomfører mer enn 15 000 aktiviteter årlig. Veksten i kommunen og de store endringene i våre byer og steder har heldigvis også gitt synlige nye aktører og kulturuttrykk.

Overordnet målsetning, tydelige behov for kulturlivet i Ullensaker

  • Øvingsarenaer for korps og dans.

Dagens bruk av skoler gir dårlige øvingsforhold, alltid mangel/vanskelige lagringsforhold for instrumenter og utstyr og skaper utfordringer i samspill skole/frivillighet. For dans er underlag/gulv en stor begrensning.

  • Museum på Jessheim.

En by av betydning må utvikle samlingspunkt/attraksjon ut over lokalmiljøet. Et museum på Jessheim med forslagsvis folkevandring/reise som tema befester Ullensakers sentrale plassering som møtepunkt. Et museum er en samlende kulturarena og en attraksjon som utvikler tilhørighet. Kulturrådet spiller inn museumsdiskusjonen på Jessheim som et fyrtårn i utvikling av kulturkvartalen. Det kan bygge på utnyttelse av Herredshuset, forslagsvis være en ny bygningskropp som også inneholder biblioteket og danne et nav for øvrige kulturminner og museer i Ullensaker. Et kjærkomment grep i utviklingen av Jessheim som attraktiv by.  Samtidig vi det være naturlig og utvikle hus samlingen og Ullensaker Museum videre med utgangspunkt i Sør-Gardermoen.

  • Samordning frivillighet og skole.

Ullensaker har en organisering av skole, bygg og kultur som skaper utfordringer i forståelse og samhandling. Kulturrådet er bekymret for utviklingen her og foreslår en nærmiljøkoordinator på skolene som kan få bedre kunnskap om og kontakt med brukerne utenfor skoletiden.

Hele planen finner du under «dokumenter» der får du vite mere om størrelser, anbefalinger og hvordan vi ser på regional synlighet og det som må fungere for den enkelte skolekrets for å bygge gode arenaer for kulturlivet.

Rolf Baardseth

leder Ullensaker kulturråd, juni 2020