Kulturrådets målsettinger

  • Bidra til utvikling og etablering av kulturstasjoner

Kulturlivet bør ha sine kulturstasjoner som gir gode vilkår for øving og fremføring uten omfattende rigging. Bildende kunst, maleklubber etc. kan kanskje tilgodesees med egnede lokaler og lagringsplass som gjør at denne type aktivitet får en lav terskel og blir et positivt bidrag til skolen – i dag kan det være utfordrende å låne ut sin skole og sitt klasserom.

Kulturrådet ønsker å påvirke og være pådriver for kulturstasjoner på Kløfta, Mogreina og Jessheim i tillegg til Algarheim. Dagens kulturhus har bygningsmessig i overskuelig tid begrensninger som kulturstasjon for Jessheim men er en god storstue.

  • Bevare hvitskolene som kulturelle maurtuer.

Hvitskolene i Ullensaker er unikt for vår kommune og vitner om et løft, en fremsynthet og en vilje til gjennomføring som vi kan være stolte av. Kulturrådet ønsker at kommunen tar vare på alle gjenværende hvitskoler gjerne i samarbeide med frivillighetet. En mer langsiktig plan kan berede grunnen for hvitskolene som unike maurtuer for foreningsvirksomhet i samspill med kunstnere i en mer komersiell sammenheng.

  • Ullensaker Museum

Følge saken, være en aktiv pådriver og gi innspill. Målsetningen er et sentrumsnært museum på Jessheim som kan fungere som et nav for øvrige museale aktiviteter, kulturaktiviteter og severdigheter i Ullensaker. Kulturrådet har fast representant i Ullensaker Museums brukerråd.

  • Ombudsperson for frivilligheten i Ullensaker.

Kulturrådet vil jobbe for at det etableres en ombudsperson for frivilligheten i Ullensaker med nær tilknytning til administrasjonen og det Politiske miljøet. Dette anser vi er en mangel at ikke ble etablert som del av frivillighetsstrategien.

Ullensaker kulturråd

Kulturrådet ble stiftet 16. juni 2010, og skal arbeide for best mulig vilkår for kulturlivet i Ullensaker. Det skal være en arena for samordning og samhandling for kulturlivet og en høringsinstans for Ullensaker kommune i saker som vedrører kulturlivet.

Hvem er kulturrådet for?

Kulturrådet er for alle organisasjoner, dvs. lag og foreninger som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter. Unntatt er idretten som sorterer under Ullensaker Idrettsråd. Ullensaker Kulturråd og har 9 faste medlemmer og 4 varamedlem.

Kulturliv der vi møtes.

Ullensaker er Norges møteplass og knutepunkt nr.1.

Vår by og våre tettsteder er et pulserende samspill mellom jordbruk, transport og teknologi.

Tett og lokalt, samtidig urbant og i rask vekst.

Vi vil at kulturlivet skal være godt synlig, ha gode rom, tilføre opplevelser, gi god helse og skape tilhørighet.

Ullensaker kulturråds viktigste oppgave er kontakt med kommunens lag og foreninger.
Vi skal skape grunnlag for konstruktiv oppfølgning av kommunens planer og være hjelper og tilrettelegger for alle som vil bidra til et godt kulturliv og et varmt nærmiljø.