Kulturens fadderordning.

Ullensaker kulturråd arbeider for at ordningen skal bli synlig for alle i Ullensaker kommune. Ordningen har to fadderkonsulenter som alene behandler søknader.

Kriterier for fadderordningen.

Hvem gjelder tiltaket for:

– Barn og ungdom mellom 6 og 20 år, bosatt i Ullensaker Kommune.

Hvordan kommer man inn under Fadderordningen: 

Følgende kan melde inn behov via fadder@ullensakerkultur.no

– Ullensaker Kommune ved FABU, barnevernet, NAV, skoler med flere.
– Ledere/instruktører fra lokale foreninger/organisasjoner knyttet til kulturaktivitet – Privatpersoner 

Alle søknader baserer seg på tillit mellom Ullensaker kulturrådets fadderkonsulenter og den/de involverte. Midler betales ikke til privatpersoner, men til det lag/forening/organisasjon/aktivitetstilbud søknaden gjelder for.

Anonymitet:

All korrespondanse mellom Fadderkonsulentene og Ullensaker kulturråd skjer pr. kandidatnummer, ikke navn. De involverte har signert en taushetserklæring.
Ved revisjon av regnskapet til Ullensaker kulturråd vil revisor måtte skrive under på taushetserklæring for å få tilgang til bilagene vedrørende Fadderordningen.

For barnet/ungdommen er det viktig at så få som mulig kjenner til at er i Fadderordningen. Det beste kan noen gager være at de selv ikke vet det.

Hva kan dekkes av Fadderordningen:

Primærbehov:

– Deltakeravgift

– Utstyr

-Sekundærbehov:
– Deltakelse på stevner/leir/samlinger inntil kr.5.000,- pr.år.
– Lommepenger på deltakelse stevner/leir/samlinger – behovsprøvd.
– Behovsprøvd km-godtgjørelse til de som kjører og henter barnet/ungdommen

Søknader behandles fortløpende og bistand ytes etter behov og tilgjengelige midler i ordningen.

Evaluering/Oppfølging:

Fadderkonsulentene vil så langt det lar seg gjøre, helst hvert semester, kontakte kandidatnummerne for innsikt i deres opplevelse, betydning, oppmøtehistorikk, behov osv.

Ansvar for Fadderordningen:

Ullensaker kulturrådet har det overordnede ansvaret for Fadderordningen. Fadderkonsulentene kan kontaktes på e-post fadder@ullensakerkultur.no

Søknadskjema finner du her. (klikk)